شکایات و پیگیری

فرم شکایت

*
*

جهت مشاهده سریال یک دستگاه (IMEI 1 ) ، کد دستوری #06#* را بر روی دستگاه خود شماره گیری نمایید.

*
*

در صورتی که در خصوص مورد جدیدی شکایتی دارید ، لطفا از طریق " ثبت شکایت جدید" اقدام نمائید ،

در غیر این صورت ، برای پیگیری و پاسخ به شکایت های قبلی از بخش " شکایات ثبت شده شما " اقدام نمائید.

شکایات ثبت شده شما

لطفا صبر کنید...